CHÍNH SÁCH QUAY ĐẦU, LÊN ĐỜI SẢN PHẨM

A. Chính sách bán lại, trao đổi đối với sản phẩm khi mua tại Yeudongho:

(Giá trị chiếc bán lại lớn hơn hoặc bằng giá trị chiếc đổi sang)

01. Đồng hồ mới trừ 25-30% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng thỏa thuận tỷ lệ theo giá thị trường từ 25-30% trở lên. 

02. Đồng hồ cũ trừ 15-20% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng đầu tiên sẽ từ 20% trở lên.(Riêng với sản phẩm Rolex sẽ có thoả thuận riêng theo giá thị trường)

03. Trong một tuần đầu khách hàng sẽ bị trừ 8-10%. Nếu sản phẩm mua mới 100% thì tình trạng trả lại phải như lúc bán mới 100% nếu không sẽ áp dụng trường hợp số 01.

B. Chính sách cho trường hợp lên đời sản phẩm khi mua tại Yeudongho:

(Giá trị chiếc bán lại nhỏ hơn giá trị chiếc đổi sang)

01. Đồng hồ mới trừ 20-25% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng từ 25% trở lên.

02. Đồng hồ cũ trừ 10-15% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng từ 15% trở lên.

03. Trong một tuần đầu khách hàng sẽ bị trừ 5-8%. (Nếu sản phẩm mua mới 100% thì tình trạng trả lại phải như lúc bán mới 100% nếu không sẽ áp dụng trường hợp số 01)

Chú ý: Để đảm bảo được giá bán lại hoặc đổi các như quy định còn phải căn cứ vào tình trạng của sản phẩm khi bán lại hoặc đổi các.